REGULAMIN 
 Certyfikowanych Warsztatów Online Get Creative Now 

 

§ 1 
 DEFINICJE 

 1. Organizator podmiot o nazwie Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50, numer REGON: 302483298;
 2. Zamawiający – Zamawiający profesjonalista, jak również Zamawiający w celach zawodowych.
 3. Zamawiający profesjonalista - osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez Portal zawiera umowę z Organizatorem w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Zamawiający w celach zawodowych - osoba fizyczna zawierająca umowę z Organizatorem w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową.
 5. Uczestnik – każda osoba fizyczna zgłoszona do uczestnictwa w szkoleniu przez Zamawiającego;
 6. Get Creative Now – szkolenie w formie transmisji online 5 listopada 2022 r. Zakres, tematyka, terminy oraz koszty znajdują się w ofertach przedstawionych na Portalu;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360), określający warunki zawierania umów pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu;
 8. Portal – niniejszy serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, w którym szczegółowo przedstawiono szkolenie.

 

§ 2 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Szkolenie nie jest skierowana do konsumentów.
 2. Do składania zamówień poprzez Portal uprawnieni są wyłącznie Zamawiający spełniający warunki określone w § 1 pkt. 2.
 3. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Organizatora. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Zamawiający zapoznał się z Regulaminem oraz go zaakceptował.

 

§ 3 
 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Zgłoszenie na Get Creative Now odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Portalu.
 2. Warunkiem koniecznym do wpisania na listę uczestników jest poprawne wypełnienie pól formularza i jego wysłanie Organizatorowi, potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego w wersji obowiązującej podczas wysyłania zgłoszenia.
 3. Po przesłaniu zgłoszenia Zamawiający otrzyma od Organizatora na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

§ 4 
 OPŁATY 

 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 2. Każdy Uczestnik ma możliwość zakupu dodatkowych materiałów – opisanych na Portalu jako BOX – do wykorzystania podczas warsztatów online.
 3. Materiały BOX są odpłatne, a cena zgodna z cennikiem podanym na Portalu.
 4. Płatność za materiały warsztatowe odbywa się w formie płatności online w końcowym etapie procesu zamówienia.
 5. Gwarantujemy wysyłkę boksa Full oraz Premium przed Konferencją dla zamówień złożonych do 25.10.2022 do końca dnia.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć materiały BOX zamawiającym przed terminem szkolenia. Jednakże Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie przesyłek z materiałami, która to usługa jest realizowana przez podmiot trzeci – firmę kurierską.

 

§ 5 
 ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. 
 2. Zmiana terminu może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem. 
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Zamawiającemu nie przysługuje zwrot opłaty z materiały warsztatowe. 

 

§ 6 
 KWESTIE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW 

 1. Ze względów technicznych liczba osób mogących wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. Z tego powodu Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia przyjmowania zgłoszeń w każdym czasie.
 2. Organizatorzy będą komunikować się z Uczestnikami wyłącznie poprzez adres e-mail i/lub sms’em na dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia o ewentualnej zmianie danych lub zarejestrować się ponownie.
 4. Organizator nie może wykluczyć, że wiadomości e-mail wysyłane przez niego do Uczestnika, ze względu na rozwiązania techniczne z których korzysta Uczestnik, mogą nie dotrzeć do Uczestnika. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Celem przeprowadzenia szkolenia Organizator będzie korzystał z platformy vimeo.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu i wyświetlaniu szkolenia spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością urządzenia końcowego i dostępem do Internetu Uczestnika.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów dostarczających dostęp do sieci Internet Uczestnika transmisji szkolenia.

 

§ 7 
 REKLAMACJE I ZWROTY 

 1. Organizator nie przewiduje możliwości rezygnacji z zawartej i opłaconej przez Zamawiającego umowy oraz nie akceptuje zwrotów zamówionych i opłaconych materiałów warsztatowych.
 2. Ewentualne reklamacje powinny być przesyłane pisemnie na adres Organizatora.

 

§ 8 
 DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Szczegóły dotyczące zbieranych danych, ich ochrony i przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej znajdujących się na stronach Portalu.
 4. Zamawiający i Uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego i Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora może uniemożliwić Zamawiającemu i Użytkownikowi skorzystanie ze świadczonych przez Organizatora usług.
 5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej umowy oraz w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Zamawiającemu informacji handlowych droga elektroniczną.
 6. Zamawiający i Użytkownik mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

§ 7 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronach Portalu. Każdy ma możliwość samodzielnego się z nim zapoznania przed wysłaniem zgłoszenia i zawarciem umowy.
 2. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy o świadczenie usług strony - w przypadku braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże zmiana treści postanowień Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamawiającego dopiero po umieszczeniu nowo brzmiącego Regulaminu na stronach Portalu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 r.

 Organizator

Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o.
tel: 696 591 020, fax: 61 847 11 35,
email: szkolenia@semantika.pl
ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań
NIP: 7773232650, Regon: 302483298

Wydawca czasopisma

Odzwiedź nas