Strona główna Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
KONFERENCJA - CERTYFIKOWANE WARSZTATY ONLINE


§ 1
DEFINICJE

 1. Organizator podmiot o nazwie Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50, numer REGON: 302483298;

 2. Zamawiający – Zamawiający profesjonalista, jak również Zamawiający w celach zawodowych.

 3. Zamawiający profesjonalista - osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez Portal zawiera umowę z Organizatorem w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

 4. Zamawiający w celach zawodowych - osoba fizyczna zawierająca umowę z Organizatorem w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową.

 5. Uczestnik – każda osoba fizyczna zgłoszona do uczestnictwa w Konferencji przez Zamawiającego;

 6. Konferencja – Ogólnopolska Konferencja „Get Creative Now” odbywająca się 24 października 2020 r. w formie transmisji online. Zakres, tematyka, terminy oraz koszty znajdują się w ofertach przedstawionych na Portalu;

 7. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1445 z późn. zm.), określający warunki zawierania umów pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem oraz zasady uczestnictwa w Konferencji;

 8. Portal – niniejszy serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, w którym szczegółowo przedstawiono Konferencję.


§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konferencja nie jest skierowana do konsumentów.

 2. Do składania zamówień poprzez Portal uprawnieni są wyłącznie Zamawiający spełniający warunki określone w § 1 pkt. 2.

 3. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Organizatora. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem,
  że Zamawiający zapoznał się z Regulaminem oraz go zaakceptował.


§ 3
WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Zgłoszenie na Konferencję odbywa się za pośrednictwem Portalu.

 2. Zgłoszenie jest również możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerami telefonu wskazanymi na stronach Portalu. W przypadku zgłoszenia telefonicznego Zamawiający potwierdza, iż wcześniej zapoznał się z Regulaminem oraz go zaakceptował.

 3. Zgłoszenie na Konferencję jest możliwe najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie w/w terminu uczestnictwo w Konferencji będzie możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem.

 4. Warunkiem koniecznym do zapisania się na Konferencję jest poprawne wypełnienie pól formularza (w tym w tym podanie danych do faktury oraz adresu e-mail) i jego wysłanie Organizatorowi, potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego w wersji obowiązującej podczas wysyłania zgłoszenia.

 5. Po przesłaniu zgłoszenia Zamawiający otrzyma od Organizatora na podany w formularzu lub podczas rozmowy telefonicznej adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 6. Faktura pro-forma jest wystawiana na prośbę Zamawiającego.

 7. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu zgłoszenia. Przesyłając zgłoszenie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 4
OPŁATY

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 2. Każdy Uczestnik ma możliwość zakupu dodatkowych materiałów – opisanych w cenniku jako BOX – do wykorzystania podczas warsztatów online.

 3. Materiały BOX są odpłatne, a cena zgodna z cennikiem podanym na stronie.

 4. Płatność za uczestnictwo w Konferencji odbywa się w formie płatności online w końcowym etapie procesu zamówienia.

 5. Termin zamawiania materiałów BOX upływa 10 dni przed rozpoczęciem konferencji, tj. 15 października br.

 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć materiały BOX zamawiającym przed terminem Konferencji.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie przesyłek z materiałami.


§ 5
ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU KONFERENCJI

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu Konferencji.

 2. Zmiana terminu Konferencji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem.

 3. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora Zamawiającemu przysługuje zwrot całej uiszczonej przez niego opłaty. Organizator dokona zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego środków w terminie 5 dni roboczych.


§ 6
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 1781 ) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Szczegóły dotyczące zbieranych danych, ich ochrony i przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej znajdujących się na stronach Portalu.

 4. Zamawiający i Uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego i Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora może uniemożliwić Zamawiającemu i Użytkownikowi skorzystanie ze świadczonych przez Organizatora usług.

 5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej umowy oraz w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Zamawiającemu informacji handlowych droga elektroniczną.

 6. Zamawiający i Użytkownik mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronach Portalu. Każdy ma możliwość samodzielnego się z nim zapoznania przed wysłaniem zgłoszenia i zawarciem umowy.

 2. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy o świadczenie usług strony - w przypadku braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże zmiana treści postanowień Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamawiającego dopiero po umieszczeniu nowo brzmiącego Regulaminu na stronach Portalu.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.
Organizator

Grupa Wydawnicza Semantika,
tel: 696 591 020, fax: 61 847 11 35,
email: szkolenia@semantika.pl
ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań
NIP: 7773232650, Regon: 302483298

Wydawca czasopisma

Odzwiedź nas